Events

बृहन महाराष्ट् मंडळ 68 वे वार्षिक अधिवेशन - फोंडा गोवा

दि. 26, 27 व 28 जानेवारी 2018

अधिवेशन मुख्य परिपत्रक - पीडीएफ फाईल सलंग्न

 
सूचना :
राज्य मराठी विकास संस्थेने (महाराष्ट्र राज्य) सन २०१६-१७ पासून बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यांत मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती या संदर्भात कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांना तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणाऱ्या संस्थांना रु.२०.०० लक्ष (प्रत्येकी रु. २.०० लक्षच्या मर्यादेत) अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी या योजनेंतर्गत प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीस व आवाहनास अनुसरून राज्य मराठी विकास संस्थेस प्राप्त झालेल्या अर्जातून पुढील ११ संस्थांची निवड, निवडसमितीने केली असून त्यास कार्यकारी समितीने दिनांक १७ जुलै २०१७ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे असून खालील अनुदान स्वीकृत केले आहे.
संस्था मंजूर अर्थसाहाय्य
1. आर्टस सर्कल, बेळगाव : १,५०,०००
2. मराठी साहित्य परिषद, हैद्राबाद : २,००,०००
3. मध्यप्रदेश मराठी साहित्य संघ, भोपाळ : १,९५,०००
4. रेल्वे महाराष्ट्र मंडळ , बिलासपूर : १,००,०००
5. मराठी वाङ्मय परिषद, बडोदा : १,१५,०००
6. मध्यप्रदेश मराठी अकादमी, इन्दूर : २,००,०००
7. बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, दिल्ली : २,००,०००
8. गुरुवर्य वि. गो. साठे मराठी प्रबोधिनी, बेळगाव : १,५०,०००
9. माय मराठी संघ, सांबरा : १,००,०००
10. दि बृहनमहाराष्ट्र को -ऑप. सोसायटी मर्यादित, जबलपूर : १,०४,०००
11. महाराष्ट्र मंडळ, बिलासपूर : ६०,०००


धन्यवाद.
डॉ. रवि गि-हे महासचिव

आपण येथे दस्तऐवज डाउनलोड करू शकता
Download

विलास बुचके - कार्याध्यक्ष
09303135972
buchkevilas@yahoo.com
  डॉ. रवि गि-हे प्रधान कार्यवाह
09850396080
ravi.girhe@yahoo.com
 
प्रशासकीय कार्यालय
बृहन्महाराष्ट्र मंडळ नवी दिल्ली

१००५६ मुल्तानी ढांडा , पहाडगंज पोलिस 
स्टेशन समोर ,पहाडगंज, 
नवी दिल्ली – ११००५५

 
Powered by SynQues   Copyright © 2012 www.bmmindia.org   Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap